Vedtægter for grundejerforeningen

Vedtægter for Grundejerforeningen
Ryttervej – Ny Frederiksbergvej

§1 Grundejerforeningens navn er Ryttervej samt Ny Frederiksbergvej med hjemsted i Vejen Kommune. Grundejerforeningen oprettes med hjemmel i partiel byplan nr. 25 samt deklaration tinglyst 18/11 1977, på foranledning af Vejen Kommune og kan kun ophæves med tilslutning af denne. Samtlige grundejere er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

§ 2 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere og lejere, ægtefæller og beboere indenfor det af partiel byplanvedtægt nr. 25 omfattende område. Det pligtige medlemskab indestår den til enhver tid værende grundejer for.

§ 3 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser med hensyn til deres grunde og ejendomme overfor kommunen og andre offentlige myndigheder, samt fælles opgaver af enhver art på det areal, som foreningen omfatter. Foreningen har ingen politisk tilknytning.

§ 4 Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling og betales forud for 1 år ad gangen. Kontingentet kan efter aftale med Vejen Kommune opkræves over ejendomsskattebilletten. Vejen Kommune fastsætter det sidste tidspunkt for, hvornår kontingentets størrelse skal meddeles kommunen.

§ 5 Når et medlem ophører med at være ejer/lejer af én af de i § 2 nævnte grunde, udtrædes der automatisk af foreningen uden tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

§ 6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. De spørgsmål, der bliver fremlagt, afgøres ved simpel stemmeflertal, jvf. dog deklarationens § 2, 3 og 7 hvor beslutning træffes med 2/3 majoritet. – Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre et af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning. – Medlemmer, der er i restance med kontingent, kan ikke deltage i afstemning.

Hvert matrikelnummer tillægges 2 stemmer ved generalforsamlingen, uanset om 1 eller 2 medlemmer deltager. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end 3 stemmer.

Ved bestyrelsesmøder og generalforsamling føres protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer – ved generalforsamling dog af dirigenten.

§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 3 ugers varsel til hvert medlem, med angivelse af foreløbig dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Kontingentets fastsættelse.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor samt suppleant

8. Eventuelt

Vedr. pkt. 4: Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Hvis der kommer ændringsforslag, udsendes endelig dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen, i modsat fald afholdes generalforsamlingen efter den foreløbige dagsorden.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst en fjerdedel af medlemmerne til bestyrelsen har indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamling afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

§ 9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen udvælger af sin midte formanden. Af bestyrelsens medlemmer er 2 – henholdsvis 3 på valg hvert år. Første afgang foregår ved lodtrækning. Bestyrelsesmedlemmer kan dog fratræde efter eget ønske i forbindelse med en generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed. Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 11 Foreningens regnskabsår går fra 1/10 til 30/09. Der udarbejdes et driftsregnskab og status. Disse underskrives af kassereren og fremsendes til revisoren senest den 15/10, og skal af denne være revideret senest den 1/11, således at regnskabet med revisorens påtegning kan sendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling, som holdes inden udgangen af november måned.

§ 12 Foreningens midler indsættes ind i et pengeinstitut på foreningens navn. Over foreningens midler – bortset fra kassebeholdningen, kan alene disponeres med formandens og kassererens underskrifter i forening, hvilket meddeles pengeinstituttet.

§ 13 Eventuelle overskydende midler anvendes i overensstemmelse med generalforsam-lingens beslutning.

§ 14 Enhver ejer af de i § 2 nævnte områder er pligtig til at holde sin grund/grunde i en sådan stand, at den/de ikke er til gene for de omkringboende. Påtaleret har alene bestyrelsen. Ved misligholdelse trods skriftlig henvendelse fra bestyrelsen, foranlediger denne at området sættes i forsvarlig stand. Omkostningerne herved udredes af ejeren af pågældende grund.

§ 15 Grundejerne holder fællesområderne. Bestyrelsen foranlediger arbejdets udførelse. Grundejerforeningen forestår vedlige- og renholdelse af såvel fællesområder som stierne indenfor området. Det besluttes på generalforsamlingen, i hvilket omfang vedligeholdelsen udføres af medlemmerne.

§ 16 Vedtægtsændringer skal, forinden de får gyldighed, forelægges Vejen Kommune, der har påtaleret i h.t. byplanvedtægten.

 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 22. januar 1979
Vedtægter 22. januar 1979
Del denne side