Generalforsamling 2018

Generalforsamling 13.11.2018

Deltagere: Jens Johansen

Lars Ole Hansen

Peter Tjørnhøj

Kirsten & N. Jørgen Pedersen

Dato/Tid: D. 13. nov. 2018 kl. 19.00
Sted: ABC (Andst Børne- og skoleCenter), Østervang 22 – personalerummet
                           Dagsorden
Pkt. Indhold Aktion
01. Valg af dirigent. –       Formanden foreslog Kirsten Pedersen, som accepterede og blev enstemmigt valgt.
02. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

–       Se side 2 – 4
03. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

–       N. Jørgen Pedersen fremlagde det reviderede regnskab for 2017/18 samt budgettet for 2018/19. Begge dele blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

–       Der afsættes kr. 25.000 til at forskønne vores område med nye træer.

04. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. –       Ingen indkomne forslag til behandling.
05. Kontingentets fastsættelse.

 

–       Kontingentet fortsætter uændret på kr. 700 pr. år.
06. Valg af bestyrelse og suppleanter. –       Ole Hansen, N. Jørgen Pedersen og Kim Blomberg var på valg til bestyrelsen, og blev alle genvalgt uden modkandidater.

–       Marika Jørgensen og Bjarne Christensen blev begge genvalgt som suppleanter, uden modkandidater.

07. Valg af revisor samt suppleant. –       Bent Jørgensen blev genvalgt som revisor.

–       Jens Steensgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

08. Eventuelt. –       Der blev snakket om at prøve at få Vejen kommune til at fræse om langs stamvejen ved stadion, og plante vilde blomster på området. Dette ville få det til at se kønnere ud, og de vilde blomster kræver ingen vedligehold.

Formandsberetning
Jeg skal fra bestyrelsens side, berette om årets gang 2017-18 i vores Grundejerforening.

Egentlig et forholdsvis stille år, hvor vi i bestyrelsen kun havde planlagt mindre vedligeholdelsesarbejde. Vi kunne som, forhåbentligt områdets øvrige beboere, glædes over området og ikke mindst vor beliggenhed, vi bor bynært, og op til et dejligt rekreativt område. At området ligger godt, bevises også af at vi inden længe kan byde nye Andst borgere velkommen i den nordlige bydel af Andst, tæt på os, i den nye udstykning Hjortebakken.

Vi har i løbet af året afholdt vore løbende bestyrelsesmøder, suppleret med et par alm. praktiske arbejdseftermiddage. Det afspejler 2 ting, vi er godt med på vedligeholdes-siden, ligesom økonomien har ikke været til de store projekter.

Jeg vil starte med det vi havde sat os som mål og ikke nåede, eller med rette, ikke havde mulighed for! Desværre igen i år 2 emner!

I min beretning sidste år sagde jeg bl.a.; Vor hjemmeside, via vor fælles Andst info, – Den lever ikke op til nutidens informationsniveau, det gør den stadig ikke!
Andst Lokalråd lancerede i starten af året 2018 en ny foreningshjemmeside, udviklet af DGI, kaldet InfoLand, en version der i opbygning ligner Andst Info, men fuld opdateret og brugervenlig. Dette projekt tilsluttede vi os, da vi mente den fint kunne dække vores behov.

Vores sekretær Peter Tjørnhøj, gik i gang med det grundlæggende opbygningsarbejde, imidlertid løb han ind i problemer, i det han ikke kunne få fornyet hans login adgang. Det har han via Lokalrådet ́s webmaster forsøgt op til flere gange, men indtil videre uden resultat. Det gi ́r lidt frustrationer, idet arbejdet ligger stille og har gjort i vel snart et 1⁄2 år, vi arbejder på at få en afklaring, skal vi fortsætte dette samarbejde omkring InfoLand, eller i stedet købe og dermed oprette vor egen hjemmeside, men beslutningen om etablering af en let, men pæn og informativ hjemmeside ligger fast.

Kontingent restancer som vi har oplevet i de foregående år, fortsætter ufortrødent videre, det kan også ses af det fremlagte regnskab. Status på den igangværende sag er desværre status quo, vi sender fortsat rykkere og opgørelser, men der sker intet.
I bestyrelsen har vi derfor besluttet at sætte en advokat på opgaven, med inddrivelse af det skyldige kontingent. Bestyrelsen er klar på at advokatomkostningerne måske ikke kan holdes på niveau i forhold til gældsbeløbet, men vi vil godt også udvise handling og ikke mindst se på det moralske i forhold til at unddrage den manglende betaling.

Når man tænker på at medlemskabet af grundejerforeningen er obligatorisk, kan det godt virke lidt anstødeligt, at vi i bestyrelsen og vor kasserer i særdeleshed skal bruge tid inddrivelse af skyldige kontingentrestancer

Lidt om legepladsen! Legehuset, i de små ́s øjne, deres butik, hvor fantasien får frit løb med salg af is og pølser og der spises mange madpakker, de små er virkelig glade for legehuset. Den er nu renoveret her hen over sommeren. Nu med en klink/kalmarbeklædning på både sider og tag så den ligner de 2 overbyggede bænke. Med renoveringen, kan den forhåbentligt stå mange år igen, til stor fornøjelse for de små.

På det nye legetårn har vi fået udskiftet en overligger ved rutchebanen, robiniestammen havde fået store udtræk af revner og splinter, hvilket ikke lever op til standarden, det gjorde den således heller ikke hos vores leverandør af tårnet Aktiv Leg, der vedstår deres garantiforpligtigelser.

Ved den nylige hovedinspektion d. 4. okt., var der dog ikke nogen påtale af den noget splintrede stamme, det var der derimod omkring sandkassen eller faldområdet ved gyngerne, i rapporten står der således: Der er ikke etableret et tilstrækkeligt stort stødområde. Her er målt 400 cm der burde være 450 cm i hver gyngeretning. DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.10.2 Faldrummets udstrækning!

Det vidste vi egentlig godt, men mente det var nede i petitesse afd. – Aktiv Leg havde, i forbindelse med deres aflevering ved opmålingen og deres sikkerhedsgodkendelse fortalt os at der manglede ca. 1⁄2 m. faldunderlag bagud op mod legehuset. Det har der gjort siden gyngerne blev etableret for efterhånden ca. 8 år siden, og uden bemærkninger vel at mærke.

Vi har taget konsekvensen og udvider nu faldområdet med den 1⁄2 meter, så er det som DS/EN 176 foreskriver, og den sag er lukket definitivt, tror vi.
Når jeg nævner ”tror vi” er det fordi der også ved denne inspektion dukker nye påtaler op, påtaler som ikke har været nævnt ved tidligere kontrolinspektioner. Ud over manglende tilstrækkeligt stødområde var der også denne gang en anden påtale: Flerbrugergynger skal have monteret sikkerhedskæder såfremt den primære bæring svigter. Vores rede- el. flergruppegyngen har også stået der de sidste ca. 8 år, uden kommentarer. Sikkerhedskæderne er hjemkøbt og bliver snarligt monteret, vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden. Vi har ikke et anstrengt forhold til inspektørerne, men vi er måske lidt ambivalente i forhold til deres påtaler ved inspektionerne.

Vore rønne træer i området havde vi planlagt at udskifte, men økonomien spillede os et puds, det blev noget dyrere en antaget og derfor udsat til det nye år. Udskiftningen bliver ikke bare at plante nye træer, fagkundskaben siger også at der skal opgraves og ilægges ny muldjord i plantehullet.
Vi er endnu ikke helt klar på hvilken træsort der skal plantes, men en sort der er hårdfør for vestenblæsten og formentlig af allé træer typen, så den ikke fylder for meget og er nem at komme rundt ved med klipperen. Vi vil forny nede ved stamvejen, langs stien mod engen og ved stien ved legepladsen så det ser ens ud, en ca. 15 -18 træer afhængig af sort.

Gadefest! Der har været forespurgt om en gadefest igen! Fra bestyrelsens side bakker vi op i forsøget Der er trods alt kommet mange nye tilflyttere til over tid, så måske vil det være en god idé at kunne mødes sådan lidt i festligt lag, men det kræver, der er den nødvendige opbakning og nogen vil påtage sig at arrangere det. For mange år siden blev der investeret i et gadefesttelt, den trænger nok til at blive luftet igen.

Det skal ikke være uprøvet om der er stemning for en sommer/gadefest, så vi vil i den kommende ’Update’, prøve at annoncere igen, evt. melde ud med en specifik dato.

Dette var hvad jeg havde valgt at berette om i forretningsåret 2017- 2018
Her til sidst, men ikke mindst, tak til mine bestyrelses-kollegaer for jeres indsats for vores lille grundejerforeningen, I stiller altid op og I er vedholdende, men I har jo efterhånden også mange års anciennitet. Tak skal I have for indsatsen.

Beretningen ligges hermed ud til generalforsamlingen, til videre drøftelse. Jens Johansen

 

Del denne side