Generalforsamling 2019

*9Gen.fors.referat 2019-11-26

Deltagere: Jens & Maren Johansen

Lars Ole Hansen (LOH)

Peter Tjørnhøj

Bent Jørgensen (BJ)

Ida Knudsen

Dato/Tid: D. 26. nov. 2019 kl. 19.00
Sted: ABC (Andst Børne- og skoleCenter), Østervang 22 – personalerummet
                           Dagsorden
Pkt. Indhold Aktion
01. Valg af dirigent. –       Formanden foreslog Bent Jørgensen, som accepterede og blev enstemmigt valgt. BJ konstaterede at generlforsamlingen var lovligt indkaldt.

–       Derudover valgtes Peter Tjørnhøj som referent.

02. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

–       Se side 3 – 5
03. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

–       Da kasseren ikke havde mulighed for at deltage, fremlage LOH det reviderede regnskab for 2018/19, samt budgettet for 2019/20. Regnskabet viste et underskud på ca. 14 tkr. som skyldtes indkøb af nye træer til vores område. Både regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.
04. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. –       Ingen indkomne forslag til behandling.
05. Kontingentets fastsættelse.

 

–       Bestyrelsen foreslår kontingentet fortsætter uændret på kr. 700 pr. år. Dette vil gøre at foreningens egenkapital vil kunne vokse stille og roligt over de næste år, så vi har til de udgifter der måtte komme.
06. Valg af bestyrelse og suppleanter. –       Jens Johansen og Peter Tjørnhøj var på valg til bestyrelsen, og blev begge genvalgt uden modkandidater.

–       Marika Jørgensen og Bjarne Christensen blev begge genvalgt som suppleanter, uden modkandidater.

07. Valg af revisor samt suppleant. –       Bent Jørgensen blev genvalgt som revisor.

–       Jens Steensgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

08. Eventuelt. –       Der blev intet drøftet.

 

 

 

 

 

Generalforsamling d. 26. nov. 2019

Formandsberetning

Jeg skal fra bestyrelsens side, berette om årets gang 2018 -19 i vores Grundejerforening.

Vi har i løbet af året afholdt vore løbende bestyrelsesmøder, suppleret med et par alm. praktiske arbejdseftermiddage. Det har ikke været det voldsomme, hvilket afspejler, at vi er godt med på vedligeholdes- siden. Fra vore medlemmer, har der heller ikke været udtrykt ønsker om eventuelle nye tiltag. Det passer alt sammen godt sammen med vor økonomi, hvor der heller ikke er økonomisk råderum til de store projekter.

Som nogen måske har bemærket, har vi lovliggjort faldområdet ifm. gyngestativet, faldunderlaget er nu udvidet med de 0,5 m. Der måtte lidt nye robiniestammer til og noget af flisebelægningen foran legehuset måtte inddrages. Der er efterfølgende fyldt 8 m3 faldsand på.
Vores rede- el. flergruppegyngen har fået påmonteret de 2 sikkerhedskæder, således den også nu er blevet lovliggjort.

Vore rønne træer i området nede ved stamvejen, langs stien mod engen og ved stien ved legepladsen så ynkelige ud, vi valgte at udskifte alle en ca. 15 -18 træer, så beplantningen nu ser ens ud. Udskiftningen var ikke bare at plante nye træer, fagkundskaben siger at også at der skal opgraves og ilægges ny muldjord i plantehullet.

Vi har valgt at beplante med en opstammet ask, i følge vor gartner, er det den sort af allé træer der er hårdfør for vestenblæsten, ikke bliver for store i kronen og derved er nem at komme rundt ved med klipperen.
De blev alle plantet sidste efterår og selv i tørkeperioden i sommer stod de fint. En enkelt af træerne opfører sig underligt, den er ifølge gartneren lidt nørdet, den fik ingen blade i foråret, men gartneren siger her i efteråret da han ville udskifte den, at der var masser af saft og kraft i stammen, så den får lige en chance til.

Lidt om vor hjemmesiden. Vores sekretær Peter Tjørnhøj, har løbende været i gang med det grundlæggende opbygningsarbejde, nu kom tilladelserne endelig. Arbejdet er ikke i mål endnu, men i bestyrelsen er vi enige om, at vi ta ́r det lidt i etaper efterhånden som både behov, udseende og Peter ́s tid er til det. Vi ta ́r indholdet af hjemmesiden op på vore bestyrelsesmøder og fastlægger de næste tiltag.

Kontingent restancer som vi har oplevet i de foregående år, fortsætter det ufortrødent videre, det kan også ses af det fremlagte regnskab. Status på den igangværende sag er desværre status quo, vi sender fortsat rykkere og opgørelser, men der sker intet.
I bestyrelsen har vi besluttet at når vor økonomi er til det, skal der sættes en advokat på opgaven, med inddrivelse af det skyldige kontingent.

Vi er godt klar over at advokatomkostningerne måske ikke kan holdes på niveau, i forhold til selve gældsbeløbet, men vi vil godt også udvise rettidig omhu og handling og ikke mindst se på det moralske i forhold til at unddrage den manglende betaling.

Som det kan ses på det udsendte regnskab, ser vor økonomi jo egentlig tilfredsstillende ud, ud over almindeligt vedligehold, har vi i år også haft økonomi til at få fornyet vore allétræer.

I bestyrelsen er vi dog af den opfattelse, og det arbejder vi målrettet hen imod i de fremtidige år, at vi skal have foreningen økonomi konsolideret lidt. Som tidligere nævnt, har vi behov for at have et lidt større rådighedsbeløb stående, derudover ved vi, at der ad åre kommer vedligehold på vor legeplads inventar, derfor vil det være nødvendigt at have et noget større beløb stående end vi hidtil har haft.

Hen over året, blev fra nogle medlemmerne spurgt til en evt. gadefest hen på sensommeren i år!
Fra bestyrelsens side ville vi gerne bakke op om at forsøge at genoplive sommerfesten.
Via vor ”Update”, prøvede vi at annoncere, for at se om der var opbakning til sammen med beboerne at arrangere en sommerfest.
Ud over bestyrelsen, kom der kun en enkelt tilbagemelding/tilmelding til forslaget. I bestyrelsen drøftede vi lidt hvad årsagen kunne være til den ringe tilbagemelding! Formen i indbydelsen? bliver den elektroniske post ikke set? er interessen der generelt ikke? Et par bestyrelsesmedlemmer ville tage initiativ til at postkasse omdele en invitation, for at afprøve effekten, men der gik sommerferie i det og det blev ved det, så som bekendt, ingen sommerfest.
Set herfra, skal en sommerfest gennemføres hvis medlemmerne ønsker det, af den ene eller anden årsag, som vi ikke er helt klar på, afspejler de få tilbagemeldingerne ikke dette ønske.

I det hele taget hører vi i bestyrelsen ikke meget fra vore medlemmer, om det skyldes tilfredshed med tingenes tilstand, eller man ikke orker at involvere sig, ja, det står lidt hen i det uvisse.
I UPDATE indkaldelsen til denne generalforsamling, prøvede vi at provokere lidt og skrev b.la. hvad der evt. kan være af nye overvejelser omkring vort område, nye servitutter, kontingentsatser mv.?
Vi vælger dog at se positivt på det og ta ́r det som et udtryk for en generel tilfredshed med Grundejerforeningens arbejde og virke.

Men ellers igen et forholdsvis stille år, hvor vi i bestyrelsen kun havde planlagt mindre vedligeholdelsesarbejder. Vi kan glædes over området og ikke mindst vor beliggenhed, vi bor bynært, og op til et dejligt rekreativt område. At området har en attraktiv beliggenhed, bevises også af at vi inden længe kan byde nye Andst borgere velkommen i den nordlige bydel af Andst, tæt på os, i den nye udstykning Hjortebakken. Vi håber snart at går hul på grundsalget, så vi kan se en ny bydel skyde op.

Men alt er dog ikke lutter idyl her i Andst, vi har en trussel som også kan få betydning for vores medlemmer, nemlig vor dagligvarebutik!
For at en mindre landsby som vores er attraktiv for alle aldre, er det vigtigt vi har et velfungerende børnecenter, et godt foreningsliv, fysiske faciliteter for foreningslivet og så en dagligvarebutik, til at servicere vores borgere. Foreningslivets trivsel mht. de fysiske faciliteter, da er det min opfattelse at arbejdsgruppen Fælles Fodslaw arbejder godt med det og er i god dialog med b.la. VK, så her fornemmer jeg der er positive fremskridt.

På området omkring vor lokale dagligvarebutik, da fornemmer jeg kniber med at sikre at vi fremadrettet fortsat har en sådan. I og med at butiksejendommen sammen med de øvrige ejendomme, er sat til salg og at Lilly ́s aftale udløber næste år, så vil der sandsynligvis ske ændringer, der kan medføre en lukning af vor lokale dagligvarebutik. Det vil være fatal for Andstborgerne, så derfor en opfordring til at tage initiativ til, et godt bud kunne være, i samarbejde med Andst lokalråd, at sikre, at vi på den ene eller anden måde, fortsat har en dagligvarebutik her i Andst. Noget skal der ske!

Dette var hvad jeg havde valgt at berette om i forretningsåret 2018- 2019
Her til sidst, en tak til mine bestyrelses-kollegaer for jeres indsats i året, for vores grundejerforeningen. I forhold til sidste år, har i jo også fået 1 års anciennitet mere som I kan skrive på jeres visitkort.

Beretningen ligges hermed ud til generalforsamlingen, til videre drøftelse.

Jens Johansen

 

Del denne side