Generalforsamling 2021

Gen.fors.referat 2021-10-09

Deltagere: Jens & Maren Johansen (JJ)

N. Jørgen Pedersen & Kirsten Fisker(NJP)

Peter & Rikke Tjørnhøj (PT)

Bent & Marika Jørgensen (BJ)

Kim Blomberg

Lars Ole Hansen (LOH)

Louise Bjerge

7 børn

Ida Høgh Knudsen havde meldt afbud

Dato/Tid: D. 9. okt. 2021 kl. 14.00
Sted: Legepladsen overfor Frederiksbergvej 45
                           Dagsorden
Pkt. Indhold Aktion
01. Valg af dirigent. –       Formanden foreslog Bent Jørgensen, som accepterede og blev enstemmigt valgt. BJ konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

–       Derudover var PT som sekretær i bestyrelsen, selvskrevet som referent.

02. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

–       Se side 3 – 4
03. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

–       NJP fremlage det reviderede regnskab for 2020/21, samt budgettet for 2021/22. Foreningen har en sund økonomi, hvori der er plads til hensættelser til fremtidige store udgifter.

–       Både regnskab og budget blev godkendt.

04. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. –       Ingen indkomne forslag til behandling.
05. Kontingentets fastsættelse.

 

–       Bestyrelsen foreslår kontingentet fortsætter uændret på kr. 700 pr. år.

LOH mente kontingenten måske var for højt, når der nu er plads til hensættelser i regnskabet.
Svar:

o   NJP: Foreningen har brug for at konsolidere sig – i tilfælde af ny legeplads.

o   JJ: For få år tilbage var kassen helt tom, det skal ikke ske igen. Der skal være råd til en evt. rep. af legeplads.

–       Kontingent på 700kr. pr. år blev vedtaget.

06. Valg af bestyrelse og suppleanter. –       Jens Johansen og Peter Tjørnhøj var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt.

–       Marika Jørgensen og Bjarne Christensen blev begge genvalgt som suppleanter, uden modkandidater.

07. Valg af revisor samt suppleant. –       Bent Jørgensen blev genvalgt som revisor.

–       Jens Steensgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

08. Eventuelt. –       BJ roste bestyrelsen for områdernes tilstand.

 

 

 

 

 

Generalforsamling lørdag d. 9. okt. 2021

 

Formandsberetning

 

Vi har i løbet af året afholdt vore løbende bestyrelsesmøder, der har ikke været det voldsomme, hvilket afspejler, at vi er godt med. Vore medlemmer, har heller ikke har udtrykt ønsker om eventuelle nye tiltag. Det til trods, er dog sket noget i foreningen i årets løb.

 

Vedligehold på stier, her har vi ofret en ca. 4.5 tusind kroner på belægningen, der er kommet et lag sorte skærver på Præstestien, ligesom der er kommet et lag perlegrus på stien ned mod engen.

 

Dyssegaarden Anlægsservice skiftede i efteråret de fejl podede og udgåede kugleaske allétræer ud, de står nu flot og pryder vore stiområde, ligeledes nede for enden af stamvejen.

 

Vi har haft en lidt tikkende bombe i vore lamper langs præstestien, i det vi i de sidste par år ikke har kunnet skaffe reservedele til dem, så det var kun et spørgsmål om tid.

I samarbejde med EL-Kjeld har vi fundet en ny model lampe, der er forholdsvis kraftig og dermed nogenlunde hærværkssikret. Vi har kunnet beholde selve standeren, idet den ender op med et Ø 60 mm rør, som den nye lampe kunne monteres direkte på.

 

Dimensioneringen af lampen er ikke helt på niveau med de gamle, men det var ligesom kompromisets kunst, for at finde en nogenlunde hærværkssikret lampe

Hvis ikke vi havde fundet denne løsning, skulle hele lampen med en stor betonklods, måske med indstøbte kabler, graves op og en ny støbes fast, en både betydelig meromkostning ligeledes også rent arbejdsmæssigt.

Opfordringen er, gå en aftentur og nyd de nye lamper der lyse stisystemet op.

 

Legepladsen er i god gænge, den bliver flittigt benyttet, vi har haft en enkelt legepladsdag hvor der blev lavet nogle små reparationer, samt lagt lidt fliser ud for butikkens serveringsluge.

Legeredskaberne bliver jo hvert år gennemgået og synet af en legepladsinspektør, i de senere år er det ligesom inspektionen har fundet et mere naturligt leje, uden alle de her småpetitesser.

 

Efter mange års aflysninger, blev en anden skelsættende aktivitet gennemført i år, nemlig årets gadefest el. sommerkomsammen, den blev afviklet den sidste lørdag i august.

Et festudvalg udenom bestyrelsen, havde påtaget sig opgaven og det gav pote, idet 38 voksne og børn havde meldt sig til arrangementet. En hyggelig eftermiddag/aften for både børn og voksne, det forlyder at succesen skal gentages næste år. Det blev vort festtelts sidste år, den var mørnet og færdig og blev ved nedtagningen skrottet. Inden vi investerer i et evt. nyt telt, vil vi til næste gang leje os frem, for lige at se hvor stabilt gadefesten bliver fremover. Tak til festudvalget for et godt initiativ og arbejdet dermed.

 

Status på foreningen er vi er i alt 41 medlemmer/husstande, fordelt med henholdsvis 29 medlemmer på Ryttervej, hvoraf 3 er udlejningsejendomme og på Ny Frederiksbergvej med 12 medlemmer, hvoraf 2 er udlejningsejendomme.

 

Vores hjemmeside er nu oppe at køre, vi har tilsluttes os den der er reetableret af Andst Lokalråd/Andst info. Det er Peter Tjørnhøj der er vores lokale webmaster, tak til Peter for et godt og ikke mindst, et ihærdigt stykke arbejde, idet der har været en del bump undervejs.

Når vi har fastholdt at have en hjemmeside, så skyldes det ikke mindst at udefra kommende, evt. boligsøgende, ejendomsmæglere mv. skal kunne trække på relevante oplysninger om grundejerforeningen.

 

Kontingent restancer, som vi kender dem fra tidligere år, fortsætter ufortrødent videre, også i dette år, desværre nu også fra et par andre medlemmer.

Det står desværre i en skærende kontrast, da medlemskab af foreningen er obligatorisk jvf. Grundejerforeningens vedtægter:

  • 1 Grundejerforeningens navn er Ryttervej samt Ny Frederiksbergvej med hjemsted i Vejen Kommune. Grundejerforeningen oprettes med hjemmel i partiel byplan nr. 25 samt deklaration tinglyst 18/11 1977, på foranledning af Vejen Kommune og kan kun ophæves med tilslutning af denne.

Samtlige grundejere er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

 

Desværre har vi ingen sanktionsmuligheder, det kunne være ønskeligt med sådan et værktøj.

Det giver kun ærgrelser og noget ekstra arbejde for vores kasserer, idet enhver kontingentrestance bliver pålagt et rykkergebyr på kr. 100.

Dette ekstra arbejde og ærgrelser kunne vi egentlig godt undvære i vor lille forening.

 

Det skal ikke være beklagelser det hele, jeg synes vi har en god lille Grundejerforening, den er i god gænge og har en sund økonomi. Jeg vil gerne rose mine bestyrelsesmedlemmer for en positiv indstilling, både når det gælder arbejdsdage, som ved vore bestyrelsesmøder. Så derfor, her til sidst, en tak til mine bestyrelses-kollegaer for det arbejde og jeres indsats I hver især har ydet i året, for vor grundejerforening.

 

Dette var hvad jeg har valgt at tage med i beretningen, som ligges ud til en evt. videre drøftelse.

 

Jens Johansen

Formand

Del denne side