Generalforsamling 2022

Gen.fors_.referat-2022-10-08

Deltagere: Jens & Maren Johansen (JJ)

N. Jørgen Pedersen & Kirsten Fisker(NJP/KF)

Peter & Rikke Tjørnhøj (PT)

Kim Blomberg

Louise Bjerge

Erling Nielsen

Kim Lundsgaard

Ingrid & Ejnar Roed

5 børn

Dato/Tid: D. 8. okt. 2022 kl. 14.00
Sted: Legepladsen overfor Frederiksbergvej 45
                           Dagsorden
Pkt. Indhold Aktion
01. Valg af dirigent. –       Formanden foreslog Kirsten Fisker, som accepterede og blev enstemmigt valgt. KF konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

–       PT blev valgt som referent.

02. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

–       Se side 3 – 4. Efter denne var der lidt spørgsmål til legepladsens tilstand, samt bestyrelsens forventninger til næste lagepladsinspektion, nu hvor der var kommet en rutschebane til.
03. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

–       NJP fremlage det reviderede regnskab for 2021/22, samt budgettet for 2022/23. Hvis de foreslåede vedtægtsændringerne gennemføres vil budgettet dog blive reduceret til 3/4, med undtagelse af punktet nyindretning, da der fortsat mangler det sidste ifm. den nye rutschebane.

–       Nogle tilgodehavender er kommet hjem, deraf den høje indtægt. Ryttervej 34 er solgt på tvangsaktion, og vi får ikke vores penge hjem herfra.

–       Opkrævning af kontingent ændres fra halvårligt til helårligt, hvorfor gebyret til kommunen herfor halveres.

–       Både regnskab og budget blev godkendt.

04. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. –       Eneste forslag var bestyrelsens vedtægtsændringer.

JJ informerede om at det startede med bestyrelsens ønske om at få flyttet generalforsamlingen, så den kan holdes sammen med sommerfesten, og derved skulle regskabsåret også ændres. Det tog om sig, da de eksisterende vedtægter er fra 1979, før alle grunde var solgt. Derfor er der fjernet paragraffer som ikke længere havde relevans, samt ordlyden er nogle steder ændret til et mere moderne sprog. Sidste væsentlige ændring er omhandlende kassererens råderet over foreningens midler, som ændres til hvordan det i praksis foregår. Pga de store ændringer valgte bestyrelsen at sende 2 separate dokumenter ud, fordi det blev for uoverskueligt hvis ændringer skulle markeres i et dokument. JJ fik et opkald fra advokat Jens Steensgaard (Ryttervej 60) om at ændringerne burde være sendt ud som et 2-kolonne-dokument, samt at den dato der var skrevet ind gjorde at de 14 dages tidsfrist ikke var overholdt. Opkaldet var høflig oplysning og ikke noget JS ønskede at gøre indsigelser imod.

Der var et spørgsmål til om der stod noget i vedtægter ang. vedligeholdelse af grunde, eller mangel på samme. Det blev oplyst at denne paragraf var blevet præciseret og ikke fjernet.

–       Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget, og de vil nu blive sendt til Vejen Kommune for endelig godkendelse.

05. Kontingentets fastsættelse.

 

–       Bestyrelsen foreslår kontingentet fortsætter uændret på kr. 700 pr. år.

–       Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

06. Valg af bestyrelse og suppleanter. –       NJP og Marika Jørgensen var på valg til bestyrelsen. NJP genvalgt. Marika ønskede ikke genvalg. I stedet blev Ninna Skrydstrup (Ryttervej 20) valgt. Hun kunne desværre ikke være tilstede pga. arbejde.

–       Marika Jørgensen og Bjarne Christensen blev begge genvalgt som suppleanter.

07. Valg af revisor samt suppleant. –       Bent Jørgensen blev genvalgt som revisor.

–       Jens Steensgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

08. Eventuelt. –       NJP spurgte til om man skulle overveje udendørs træningsudstyr på legepladsområdet. Dette var dert ikke tilstlutning til.

Formandsberetning

 

Vi har i løbet af året afholdt 4 bestyrelsesmøder, og dertil 2 arbejdsdage. Generelt har der i årets løb ikke været det voldsomme, hvilket afspejler, at vi er godt med. Sidste år fik vore stier en god overhaling med ny skærvebelægning, præstestien nye lamper og de nye asketræer mod Vest. Så det har således været legepladsen der har været i fokus i år.

Vores medlemmer, har heller ikke udtrykt ønsker om eventuelle nye tiltag, så det tager vi som et positivt år for foreningens virke.

Legepladsen fik i maj måned en tur med en generel rengøring og opfriskning af hele området. Det var alt fra rengøring af fliser og bænkesættet, kant afretning, som omlægning af flisebelægningen ved sandkassen, som de små havde undergravet. Vi sluttede dagen af med grillpølser og øl/vand for de aktive.

I bestyrelsen har vi ved flere lejligheder drøftet om vi kunne forbedre de mere fysiske legemuligheder for de mindste børn, dette også initieret af et par mødre og bedstemødre.

I princippet har de haft den Store Sandkasse, Bjerget og Ishuset som legemuligheder. At gøre vor legeplads mere attraktiv for de mindre børn, kunne være at etablere en mini-rutsjebane oppe på ”Bjerget” så kan de udfordres og styrkes rent fysisk, ved at bestige ”Bjerget” og rutsje ned i en mindre sandgrav, som skulle etableres med robinie stammer, som det øvrige område.

En sådan rustfri rutsjebane er dog en halvpebret affære rent økonomisk. Vi søgte derfor Andst Lokalråd om et tilskud til etablering af minirutsjebanen.

Der kom heldigvis en positiv tilbagemelding fra Andst Lokalråd, de ville støtte vort lille projekt, med Kr. 10.000, da nyskabelsen vil tilgodese mange små Andst borgere, med en attraktiv legeplads!

Så herfra en stor tak til Andst Lokalråd for deres positive behandling af vor ansøgning, der dermed muliggjorde at vi kunne gabe over projektet rent økonomisk.

De voksne blev også tænkt ind i udvidelsesplanerne, idet vi ville etablere endnu en voksenbænk, så de voksne, der ikke deltager i legen, kan sidde og nyde synet af poderne og deres aktiviteter. 2. juni have vi således arrangeret endnu en legepladsdag, for etablering af minirutsjebanen, udvidelse af sandkassen med robiniestammer og montering af endnu en bænk.

For ikke at gøre rutsjebanen alt for vild, skulle den derfor graves ind i ”Bjerget” Her fik vi god hjælp af legepladsens nabo Johnny Lærkegård Ryttervej 52, der jo har alt i maskiner til den slags arbejde.

I bestyrelsen er vi meget tilfredse med resultatet, vi har fået en rigtig god opgradering af legepladsen, vi håber vore medlemmer har samme opfattelse.

Vi har dog et lille hængeparti, idet de små er snu nok til ikke at gå den store vej udenom, men derimod kravler eller går op lige ved siden af rutsjebanen, hvilket betyder græsset er slidt igennem ned til den bare muld. Vi skal snarest have lagt et nyet muldlag, sået nyt græs og ilagt noget plastarmering som græsset kan gro op igennem.

Sidste år forsøgte vi, eller retter sagt festudvalget, at arrangere en sommerfest for alle områdets beboere, det blev egentlig en rimelig succes. Derfor blev den igen i år d. 3. sept. gennemført for ligesom at finde ud af om der er opbakning til sådan et arrangement fremover. Tilslutningen i år var lidt mindre, men vi havde en hyggelig aften, med medbragt diverse grillmad, grillet ved teltet nydt i godt samvær. Tak til festudvalget for et godt initiativ og arbejdet dermed.

Vi fornemmer at festudvalget er indstillet på at prøve igen i 2023, med nogle småjusteringer.

I bestyrelsen har vi arbejdet lidt på et nyt initiativ, nemlig at afholde både vor generalforsamling og den årlige sommerfest på samme eftermiddag/aften, med afvikling sidst i august måned.

Når teltet alligevel er sat op, så kunne man hen på eftermiddagen starte med den årlige generalforsamling, sideløbende kunne der være noget for områdets børn og så kunne man så til aften mødes i teltet til den egentlige sommerfest, det kunne måske betyde en lidt større opbakning, ved at gøre det til en fast tradition.

At gennemføre generalforsamlingen i august måned er dog ikke foreneligt med vore nuværende vedtægter, idet de nuværende vedtægter siger afholdelse generalforsamlingen skal ske inden udgangen af nov. måned.

Punkt 4 i dagens dagsorden omhandler derfor bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Kontingent restancer, ja, den skal desværre nævnes igen i år. Her er der status quo, de fortsætter ufortrødent. En enkelt ejendom har været på tvangsauktion, her er det skyldige kontingentbeløb tabt. Vor kasserer fortsætter ufortrødent inddrivningen.

Lidt status på foreningen: Vi er i alt 41 medlemmer/husstande, med 29 medlemmer på Ryttervej, hvoraf 2 er udlejningsejendomme og på Ny Frederiksbergvej med 12 medlemmer/husstande, hvoraf 2 er udlejningsejendomme.

Ida Knudsen Ryttervej 14, ønskede at stoppe i bestyrelsen i foråret, vor 1. supl. Marika Jørgensen var klar og tog over.

Afslutningsvis, jeg synes vi har en god lille Grundejerforening, den er i god gænge, områderne er velplejede og vi har en sund økonomi. Vi ser således frem til det nye arbejdsår.

I den forbindelse, ros mine bestyrelsesmedlemmer for en positiv indstilling, både når det gælder arbejdsdage, som ved vore bestyrelsesmøder.

Så derfor, her til sidst, en tak til mine bestyrelses-kollegaer for det arbejde og jeres indsats I hver især har ydet i året, for vor grundejerforening.

Dette var hvad jeg har valgt at tage med i beretningen, som ligges ud til en evt. videre drøftelse.

 

Jens Johansen

Formand

Del denne side