Generalforsamling 2023

Gen.fors_.referat-2023-08-26

Deltagere: Jens & Maren Johansen (JJ)

Peter Tjørnhøj (PT)

Kim Blomberg (KB)

Bent & Marika Jørgensen (BJ)

Ingrid & Ejnar Roed

Jesper Lykke & Louise Christensen

Louise Bjerge

Ingrid Kindt

N. Jørgen Pedersen havde meldt afbud

Ninna Skrydstrup havde meldt afbud

Dato/Tid: D. 26. aug. 2023 kl. 16.00
Sted: Legepladsen overfor Frederiksbergvej 45
                           Dagsorden
Pkt. Indhold Aktion
01. Valg af dirigent. –       Formanden foreslog Bent Jørgensen, som accepterede og blev enstemmigt valgt. BJ konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

–       PT blev valgt som referent.

02. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

–       Se side 3 – 4. JJ gennemgik beretningen som ikke gav anledning til yderligere spørgsmål.
03. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

–       PT fremlage det reviderede regnskab for 2022/23, samt budgettet for 2023/24. Ingen bemærkninger.

–       Både regnskab og budget blev godkendt.

04. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. –       Ingen indkomne forslag.
05. Kontingentets fastsættelse.

 

–       Bestyrelsen foreslår kontingentet fortsætter uændret på kr. 700 pr. år.

–       Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

06. Valg af bestyrelse og suppleanter. –       JJ, PT og KB var på valg til bestyrelsen. Alle 3 genvalgt uden kampvalg.

–       Marika Jørgensen og Bjarne Christensen blev begge genvalgt som suppleanter.

07. Valg af revisor samt suppleant. –       Bent Jørgensen blev genvalgt som revisor.

–       Jens Steensgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

08. Eventuelt. –       Jesper & Louise vil gerne være med i festudvalget til næste år. Det er ærgerligt med det lave fremmøde til generalforsamling/sommerfest. Måske de nye kræfter kan hjælpe.

–       Hvis GF køber et telt, tilbyder Jesper & Louise at det kan opbevares hos dem. KB forslog at man evt. kunne bygge et lille skur bagerst på legepladsgrunden til samme.

 

 

 

 

Formandsberetning

 

Endnu næsten et år er gået, idet vi i år skal holde generalforsamling allerede i august måned jf. de nye vedtægter! Det vender jeg tilbage til!

Den mere kronologiske rækkefølge af årets aktiviteter ser nogenlunde sådan ud.

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, en legepladsdag og ikke mindst beskrivelsesarbejdet med vedtægtsændringerne, har givet en del mødeaktivitet.

Sammen med festudvalget blev der igen stablet en sommerfest på benene, der var deltagelse af 11 voksne og 11 børn, det var igen en hyggelig aften. Stor tak til festudvalget, for deres arbejde.

For netop at gøre det til en tradition og styrke sammenholdet, så har festudvalget (Læs Louise Bjerge) igen fået en sommerfest sat op, vi glæder os til i aften.

På sidste års generalforsamling nærmest skamroste vi den nye mini rutsjebane på ”Bjerget”

Sidste år opgav vi at få de små til at løbe udenom, de er snu nok til ikke at gå den store vej udenom, men derimod kravler, eller går op lige ved siden af rutsjebanen, hvilket betyder at det græs der kom op, hurtigt blev slidt igennem ned til det bare mudder.

Vi valgte helt at spærre området af for en tid. Der blev lagt et nyt lag muldjord, hvor så plastarmeringsmåtter blev lagt ned i mulden på henholdsvis siderne og øverst oppe og efterfølgende sået til med græsfrø. Det er en god løsning

Legepladsdagen d. 22. april, bestyrelsen var samlet og her fik hele pladsen en tur, med en gang rengøring og opfriskning af hele området.

Det var alt fra rengøring af fliser, bænkesættet, kant afretning, som omlægning af flisebelægningen ved sandkassen. Tagbeklædningen af kalmarbrædder på ishuset, blev skruet fast så de ikke vrider sig alt for meget i det tørre vejr. Der blev udlagt ny stenmel hvor vi sidder i dag og på stien ud til Ryttervej.

Vi sluttede dagen af med grillpølser og øl/vand for de aktive.

De nye ændringer i vedtægterne som generalforsamlingen vedtog d. 8. okt. 2022 sidste år, skulle ind over Vejen Kommune for endelig godkendelse.

Det trak lidt ud, der var nogle formuleringer vi ikke var helt enige i. Indholdsmæssigt er det det samme vedtægterne indeholder, men de er blevet opdateret mht. sprog, formuleringer mv. Kontingent opkrævningen løber nu over et år, ligesom regnskabsåret nu går fra 1/7 – 30/6

De nye vedtægter, der er godkendt af Vejen Kommune, er medsendt indkaldelsen til denne generalforsamling.

I november måned fik vi ligesom alle kommunens øvrige Grundejerforeninger og Lokalråd en skrivelse om såkaldte ”Påkørsels farlige hårde genstande” de skrev bl.a.

For at undgå at særligt cyklister og knallerter påkører store sten, fjerner vi i øjeblikket rigtig mange store sten langs veje og stier. Stenene fjernes, da de i henhold til Håndbog om ’Grundlag for udformning af trafikarealer’, er at betragte som påkørselsfarlige faste genstande. Har I sten liggende, og ønsker I at anvende disse et andet sted på privat areal, eller blot at spare kommunen for de udgifter det medfører at fjerne stenene, bedes I snarest fjerne stenene. Fjerner I ikke selv stenene, vil de, efterhånden som vi opdager dem, blive fjernet. Det var jo en ordentlig smøre.!

Umiddelbart mente vi ikke i bestyrelsen at vi havde sådanne ”Påkørsels farlige hårde genstande”, men for en sikkerheds skyld spurgte vi ind til de 4 store sten der ligger på stien v. Ryttervej 32 ind til Præstestien. Her var tilbagemeldingen helt klar fra kommunen:

Det er lige netop sådanne sten, vi gerne skal undgå at have liggende på veje og stier. Dem vil jeg derfor få fjernet – med mindre I selvfølgelig selv tilbyder at gøre det.

Vi argumenterede frem og tilbage, idet vi synes sådanne sten ikke var til nogen fare i området. Heller ikke synspunktet at de passede godt ind i området hjalp, vi søgte lidt støtte fra byrådsmedlem Niels Therkelsen, men der var intet at gøre. Et sidste forsøg var at tilbyde at trække de 2 yderste sten tilbage og så opsætte en pullert ved stiens begyndelse. Men den pågældende sagsbehandler var lige så urokkelig som stenene.

For ca. 1 måned siden troppede Kommunen så op med 2 mand og en kranbil, for med megen møje og besvær at fjerne stenene, de måtte opgive at fjerne de 2 bagerste, sådan har det ligget hen siden.

I forbindelse med udsendelse af UPDATE til generalforsamlingen, havde vi lavet et skriv, hvor vi tilbød grundejerne at hente stenene, sten af denne størrelse udgør en vis økonomisk værdi, så måske en haveejer kunne se det flotte i netop sådanne store sten. Men pludselig var kommunen der, så det nåede vi desværre ikke.

Dette var hvad jeg har valgt at tage med i beretningen. Afslutningsvis en tak til bestyrelsen for arbejdet i året.

 

Jens Johansen

Formand

Del denne side