Generalforsamling 2020

Gen.fors.referat 2020-10-31

Deltagere: Jens Johansen (JJ)

N. Jørgen Pedersen (NJP)

Peter Tjørnhøj (PT)

Bent & Marika Jørgensen (BJ)

Erling Nielsen

Claus Bjerge

Kim Blomberg & Lars Ole Hansen havde meldt afbud

Dato/Tid: D. 31. okt. 2020 kl. 14.00
Sted: Legepladsen overfor Frederiksbergvej 45
                           Dagsorden
Pkt. Indhold Aktion
01. Valg af dirigent. –       Formanden foreslog Bent Jørgensen, som accepterede og blev enstemmigt valgt. BJ konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

–       Derudover var PT som sekretær i bestyrelsen, selvskrevet som referent.

02. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

–       Se side 3 – 4
03. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

–       NJP fremlage det reviderede regnskab for 2019/20, samt budgettet for 2020/21. Regnskabet viste et overskud på ca. 14,5 tkr. som skyldtes at der ikke har været nogle aktiviteter det meste af året, grundet COVID-19.

–       Både regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.

04. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. –       Ingen indkomne forslag til behandling.
05. Kontingentets fastsættelse.

 

–       Bestyrelsen foreslår kontingentet fortsætter uændret på kr. 700 pr. år. Dette blev vedtaget.
06. Valg af bestyrelse og suppleanter. –       Lars Ole Hansen og NJP var på valg til bestyrelsen, NJP blev genvalgt, hvorimod Lars Ole Hansen havde valgt at trække sig.

–       Bestyrelsen havde på forhånd spurgt Ida Høgh Knudsen, Ryttervej 14, om hun ville træde ind i stedet. Det havde Ida indvilliget i, og derfor blev hun valgt som sidste bestyrelsesmedlem.

–       Marika Jørgensen og Bjarne Christensen blev begge genvalgt som suppleanter, uden modkandidater.

07. Valg af revisor samt suppleant. –       Bent Jørgensen blev genvalgt som revisor.

–       Jens Steensgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

08. Eventuelt. –       Erling spurgte om GF kunne indkøbe legetøj til at have liggende på legepladsen. Dette kunne bestyrelsen ikke bevilge, da det så blev vores ansvar og legetøjet derved skal leve op til alle love og regler, ligesom legepladsen er underlagt den årlige kontrol.

–       Claus spurgte om der kunne stilles en stor grill op til fri afbenyttelse, dette blev ligeledes afvist, da beplantningen er tæt, og det vil være til stor gene når der skal slås græs. Alle er dog velkomne til at tage deres egen grill med og bruge de opstillede bænke.

–       Ifm. snakken om grillen, kom vi ind på gadefest. Dette blev budt velkommen af bestyrelsen, men de tidligere forsøg på afholdelse af samme, har ikke haft den store succes. Derfor blev generalforsamlingen enige om at nedsætte et festudvalg, bestående af Louise Bjerge (Fr. bergvej 45), Rikke Tjørnhøj (Fr. bergvej 47), Kristina Heisterberg (Ryttervej 20) samt Ida Knudsen (Ryttervej 14) – såfremt de samtykker.

 

 

 

 

 

Generalforsamling lørdag d. 31. okt. 2020

 

Formandsberetning

 

Vi har i løbet af året afholdt vore løbende bestyrelsesmøder, der har ikke været det voldsomme, hvilket afspejler, at vi er godt med, ligesom vore medlemmer, heller ikke har udtrykt ønsker om eventuelle nye tiltag.  I bestyrelsen er vi helt bevidste om økonomisk at styrke vor bundlinje, så ud over nødvendigt vedligehold,  var/er der ikke planlagt projekter.

 

Status på foreningen er at vi er i alt 41 medlemmer/husstande, fordelt med henholdsvis 29 medlemmer på Ryttervej og 12 medlemmer på Ny Frederiksbergvej.

Vi har i år fået et nyt medlem, idet Maria Schelde og Kasper Næsby fra Frederiksbergvej 53 (Paradiset) har forespurgt, om de i lighed med de 2 øvrige husstande der ligger yderst ud mod engen, også kunne blive medlem af vor grundejerforening.

Det havde vi ingen problemer med, snarere tværtimod, idet deres placering, der jo ligger i lige linje sammen med de 2 andre parceller der har et helt naturligt tilhørsforhold til vores øvrige område og faciliteter.  Så velkommen til jer fra ”paradiset” Frederiksbergvej 53.

 

Vore nyplantede aske allé træer i området nede ved stamvejen og langs stien mod engen plantet af Dysegaarden´s Anlægsservice, volder lidt problemer. Podestedet er åbenbart ikke godt nok, idet der nu er 4 træer hvor askekronen er delvis gået ud fra podestedet og op i kronen.

Peder fra Dysegaarden, har været og set på fænomenet og de bliver udskifter ub. sent på efteråret.

 

Vores hjemmeside er ikke kommet længere det sidste år, det skyldes de ændringer som vi forstår Andst Lokalråd vil have gennemført, så vi afventer indtil videre.

 

Kontingent restancer, fortsætter ufortrødent videre, desværre nu også fra et par andre medlemmer. Det giver desværre noget ekstra arbejde for vores kasserer, idet vi har en beslutning om at en kontingentrestance bliver pålagt et rykkergebyr på kr. 100. Dette ekstra arbejde kunne vi egentlig godt undvære i vor lille forening.

 

For at en mindre landsby som vores er attraktiv for alle dets borgere, og ikke mindst for evt. nye tilflyttere, er det vigtigt vi har et velfungerende børnecenter, et godt foreningsliv, fysiske faciliteter for foreningslivet og så en dagligvarebutik, til at servicere vores borgere. Ifølge ejendomsmæglerne har det har stor betydning på huspriserne, at disse parametre som min. er til stede.

 

Et af parametrene, omkring vor lokale dagligvarebutik, ja da kniber det, eller kommer til det, idet butiksejendommen Min Købmand er sat til salg og Lilly´s lejeaftale er opsagt og aftalen udløber her 31. dec. Der bliver på forskellig vis arbejdet på at vi fortsat skal have en dagligvarebutik i Andst, men hvis det lykkes, kræver det opbakning på flere områder:

 

  1. At vi økonomisk støtter etableringen af en ny dagligvarebutik, ved køb af butiksandele

 

  1. At vi støtter en evt. nye dagligvarebutik ved at handle lokalt

 

Ifølge ejendomsmæglerne vil det være en absolut god ide at støtte op om økonomien ved en sådan etablering, i modsat fald, hvis der ikke fremover er basis for at etablere en dagligvareforretning, vil det få afgørende negativ betydning på huspriserne.

 

I år har vi så, uden at kende til de nyeste Coronarestriktioner og deraf desværre med nogle nedskæringer, planlagt og prøvet en lidt anden form eller afvikling af generalforsamling, udfaldet af dette kendes jo ikke i skrivende stund, men det vil vi naturligvis evaluere på.

 

Her til sidst, en tak til mine bestyrelses-kollegaer for jeres indsats i året, for vores grundejerforening.

 

Dette var ordene i beretningen, som ligges ud til en videre drøftelse.

 

Jens Johansen

 

Del denne side